Dynamiczne prace nad nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 11 lutego 2021 r. rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wpłynął do Sejmu. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa kolejowego do przepisów unijnych związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym. Po przeprowadzeniu trzech czytań projektu ustawy w Sejmie i uchwaleniu ustawy z dniem 25 lutego 2021, ustawa została przekazana do Prezydenta i Marszałka Senatu. Przebieg prac nad nowelizacją ustawy przebiegał zatem bardzo sprawnie.

Mając na uwadze, że duża część przepisów IV pakietu kolejowego zawarta jest w bezpośrednio stosowanych rozporządzeniach wykonawczych wydawanych przez Komisję Europejską, zmiana ustawy o transporcie kolejowym niejako usuwa kolizje krajowych przepisów z prawem unijnym. Do najistotniejszych zmian, które zostaną wprowadzone do ustawy o transporcie kolejowym w wyniku nowelizacji zalicza się przede wszystkim:

  • Zmianę procedury wprowadzania do obrotu pojazdów kolejowych.  Po wejściu w życie ustawy nowelizującej, zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, właściwy Organ (Agencja Kolejowa UE lub Prezes UTK) będzie wydawał wnioskodawcy zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu.
  • Dokonywanie przez Agencję Kolejową UE preautoryazcji systemu ERTMS w zakresie podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe”.
  • Sformalizowanie zmiany roli Prezesa UTK w zakresie wydawania niektórych zezwoleń na wprowadzenie pojazdów kolejowych do obrotu.
  • Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego zmian w zakresie wydawania dokumentów dotyczących bezpieczeństwa kolei. Zamiast dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach A i B wprowadzono w ustawie jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową UE lub Prezesa UTK.
  • Modyfikacja zasad uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury i świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych.
  • Nowe wymagania dla zarządców infrastruktury ubiegających się o autoryzację bezpieczeństwa.
  • Nałożenie na przewoźników kolejowych obowiązku zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom.

 

Dostęp do pełnej treści rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym znajduje się pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-11-21

Najnowsze artykuły