POLITYKA PRYWATNOŚCI

KANCELARII HANTON SZALC ZIĘBA & PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. P.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria HANTON SZALC ZIĘBA & PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. P., z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 68, 00-112 Warszawa, KRS: 0000884360, NIP: 7011021506.

Możesz skontaktować się z nami:

 1. przez e-mail: biuro@hanton.pl,
 2. listownie: Kancelaria HANTON, Szalc Zięba & , ul. Bagno 2/68, 00-112 Warszawa.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, kierowane do nas za pośrednictwem e-maila lub formularza, który znajduje się na naszej stronie internetowej, w zakładce ‘Kontakt’, oraz w celu rozwiązania sprawy, której dotyczy pytanie. Państwa dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, jeśli zwrócisz się do nas z prośbą o udzielenie informacji dotyczących świadczonych przez nas usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, a także prowadzenie innej korespondencji np. dotyczącej świadczonych przez usług. Dane mogą być także przetwarzane, wtedy gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych Kancelarii HANTON Szalc Zięba & Partnerzy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania ich usunięcia,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy uznasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu zawarcia i realizacji umowy podanie danych jest niezbędne.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe będziemy przekazywać naszym dostawcom usług IT, którzy świadczą dla nas usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie i zgodnie z zawartą z Kancelarią HANTON Szalc Zięba & Partnerzy umową.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji. Po zakończeniu naszej współpracy przez okres pięciu lat.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację, w związku z przetwarzaniem danych osobowych na postawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony www prosimy o wyrażenie zgody na zapisywanie na Państwa urządzeniu, za pomocą którego odwiedzasz Stronę tzw. plików cookies.

Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje dotyczące plików cookie.

Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Pliki te są uzyskiwane i przechowywane w celu:

 1. personalizacji strony internetowej
 2. zapamiętania danych i wyborów użytkownika
 3. umożliwienia interakcji z portalami społecznościowymi
 4. dostosowania treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
 5. tworzenia statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Z uwagi na obszerną ilość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe przedstawienie szczegółowych wskazówek odnośnie tego w jaki sposób określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Zazwyczaj jednak należy wybrać opcję Ustawienia a następnie odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu.

Przewidujemy wykorzystanie w przyszłości plików cookies w celu analizy jej użytkowania przez odwiedzających.

Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności niniejszej strony www oraz związane z plikami cookies będą na bieżącą aktualizowane.

Informacja o przetwarzaniu przez HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. („Kancelaria”) danych osobowych przedstawicieli i pracowników Klienta, z którym Kancelaria zawiera umowę na doradztwo prawne („Klient”)

Wobec zawarcia umowy na doradztwo prawne Kancelaria informuje Klienta i osoby będące przedstawicielami lub pracownikami Klienta o poniższym:

 I.                Osoby zatrudnione przez Klienta

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 68, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000884360, REGON: 388243934, NIP: 7011021506.

2)   Kancelaria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: lidia.szczyglo@hanton.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3)   Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Kancelarii przez Klienta będącego Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym), w związku z realizacją umowy na doradztwo prawne łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) z Kancelarią.

4)   Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię obejmuje w szczególności imię i nazwisko, maila, telefon i inne służbowe dane kontaktowe.

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania na doradztwo prawne, o której mowa w pkt 3 – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniającego), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Kancelarii sprawnego bieżącego wykonywania umowy na doradztwo prawne.

6)   Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane, stałym współpracownikom Kancelarii, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym).

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy na doradztwo prawne, o której mowa w pkt 3.

8)   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

9)   Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Kancelaria prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

II.              Osoby reprezentujące Klienta

 1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 68, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000884360, REGON: 388243934, NIP: 7011021506.

2)     Kancelaria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail lidia.szczyglo@hanton.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3)     Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Kancelarii przez Klienta będącego Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym), którą Pani/Pan reprezentuje oraz pozyskane przez Kancelarię z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG). 

4)     Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię obejmuje w szczególności imię i nazwisko, maila, telefon i inne służbowe dane kontaktowe, dane zawarte w rejestrach publicznych lub w pełnomocnictwie.

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na doradztwo prawne wiążącej Kancelarię z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii oraz tego podmiotu, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i osoby go reprezentującej.

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane stałym współpracownikom Kancelarii oraz dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem, w tym usługi archiwizacyjne, księgowe i prawne.

7)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.

8)     Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

9)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Kancelaria prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

10)  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.