Sektory

Jesteśmy specjalistami w obszarze wybranych rynków i sektorów gospodarki. Znamy je doskonale, od kilkunastu lat budując naszą wiedzę i doświadczenie, z których korzystamy świadcząc profesjonalną obsługę prawną naszym Klientom. Wsparcie prawne dla podmiotów działających na rynkach regulowanych i wyspecjalizowanego biznesu to nasza codzienność.

Specjalizacje

W ramach wybranych rynków i sektorów gospodarki świadczymy obsługę prawną w zakresie określonych dziedzin prawa, będących naszymi specjalizacjami. Opinie, analizy, negocjacje, umowy, czy też obsługa postępowań - podchodzimy kompleksowo do projektów naszych Klientów oraz ich potrzeb.

Prawo korporacyjne

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego. HANTON świadczy pomoc prawną związaną z obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów oraz wspólników i akcjonariuszy. Zajmujemy się obsługą stowarzyszeń i fundacji, na każdym etapie ich funkcjonowania. HANTON pomaga Klientom w przygotowaniu niezbędnych dokumentów korporacyjnych, w tym projektów umów, statutów oraz różnego typu porozumień wspólników lub akcjonariuszy.

Prawo kolejowe

Prawo kolejowe stanowi jeden z głównych filarów działania kancelarii HANTON., która wspiera zarówno krajowych i zagranicznych przedsiębiorców z sektora usług kolejowych. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa kolejowego, w tym m.in.: przygotowuje niezbędną dokumentację oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach toczących się przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, jak również przed innymi urzędami państwowymi oraz samorządowymi, przygotowuje analizy, opinie prawne i inne dokumenty z zakresu szeroko rozumianego prawa kolejowego.

Restrukturyzacja i upadłość

HANTON oferuje swoim Klientom kompleksowe doradztwo w zakresie restrukturyzacji działalności oraz w zakresie procedury upadłościowej i restrukturyzacyjnej. Kancelaria reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania. Doradzamy w zakresie szeroko rozumianych procesów restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych, do których należy restrukturyzacja kapitałowa oraz restrukturyzacja zadłużenia.

Prawo energetyczne

Kancelaria świadczy usługi prawne we wszelkich sprawach dotyczących rynku energetycznego. HANTON specjalizuje się m.in. w prowadzeniu spraw z zakresu elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii. HANTON świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorstw energetycznych począwszy od uzyskania przez nie koncesji, wsparcia w procesach rozpoczęcia działalności koncesjonowanej, do świadczenia przedsiębiorstwom energetycznym bieżącej obsługi prawnej na regulowanym rynku energii oraz wsparcia przy innowacyjnych projektach ich dalszego rozwoju.

Fuzje i przejęcia

Kancelaria wspiera Klientów przy realizacji ich celów biznesowych i strategii rozwoju, planach w zakresie fuzji i przejęć, tworzeniu lub reorganizacji struktur kapitałowych oraz rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz organizacji. HANTON świadczy kompleksową pomoc prawną w przeprowadzaniu procesów połączeń, podziałów i przekształceń spółek, z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych i organizacyjnych oraz doradza w wyborze optymalnej formy działalności oraz w budowie biznesu naszych Klientów.

Audyty prawne

HANTON świadczy dla swoich Klientów usługi prawne polegające na przeprowadzaniu kompleksowych audytów prawnych spółek i przedsiębiorstw w celu wykrycia potencjalnych ryzyk i zagrożeń, które wynikają lub mogą wyniknąć z działalności tych podmiotów. Zakres przeprowadzanego audytu dostosowany jest do potrzeb Klienta i uwzględnia specyfikę danej branży.

Spory sądowe i arbitrażowe

Prawnicy Kancelarii HANTON reprezentują Klientów w sądach i przed organami administracyjnymi. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych, sporów arbitrażowych, mediacji, postępowań ugodowych oraz innych postępowań spornych, zapewniając kompleksową obsługę prawną firm. Każda sprawa jest przez nas traktowana indywidualnie, a nasi prawnicy udzielają Klientom profesjonalnych i praktycznych porad prawnych na wszystkich etapach postępowania.

Postępowania administracyjne

Kancelaria HANTON świadczy szeroką pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego. Oferowane przez nas usługi obejmują doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

Transakcje i kontrakty

HANTON doradza przy transakcjach handlowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Prawnicy Kancelarii wspierają Klientów doradzając przy każdego rodzaju kontraktach biznesowych, przygotowując projekty umów i prowadząc negocjacje w imieniu klientów.

Proces inwestycyjny

Prawnicy Kancelarii HANTON świadczą wieloaspektowe doradztwo prawne inwestorom i wykonawcom w procesie inwestycyjnym. Obsługa prawna procesu inwestycyjnego obejmuje pomoc na rozmaitych etapach inwestycji, w tym m.in.: obsługę prawną przy zakupie nieruchomości pod inwestycję, przygotowanie i negocjacje umów z projektantami i wykonawcami robót budowlanych.

Prawo budowlane

As part of its operation, HANTON provides professional legal services in the field of construction law, supporting Clients at every stage of investment implementation, including preparation, analysis and assessment of construction agreements in particular.

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w obszarze zamówień publicznych. Wspiera zarówno zamawiających, jak i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, doradzając w przygotowaniu i realizacji postępowań oraz świadcząc wsparcie w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Ochrona konkurencji

HANTON świadczy usługi prawne obejmujące doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony konkurencji, w szczególności praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Sukcesja biznesu

Dzięki kompleksowemu spojrzeniu na przepisy prawa spółek handlowych, prawa cywilnego oraz gospodarczego HANTON może zaoferować Klientom całościową, dogłębną analizę wszelkich istotnych aspektów , związanych z następstwem pokoleniowym w przedsiębiorstwie.

Ochrona środowiska

HANTON oferuje doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska, obejmujące w szczególności przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska, Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawy o odpadach, Ustawy o ochronie przyrody czy Prawa wodnego.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu stosunków pracowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również w dużych podmiotach korporacyjnych. Doradztwo HANTON obejmuje zbiorowe, jak i indywidualne prawo pracy.

Prawo ubezpieczeń

HANTON świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz ubezpieczycieli, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Z drugiej strony wspieramy również ubezpieczonych. Świadczymy pomoc prawną w postaci porad prawnych, opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Własność intelektualna

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej właścicielom praw, ale także użytkownikom, którzy chcieliby są zainteresowani wykorzystaniem utworów objętych ochroną prawno – autorską. Zajmujemy się również tematyką znaków towarowych i własnością przemysłową.

Odpowiedzialność za produkt

W zakresie związanym z odpowiedzialnością za produkt, HANTON świadczy usługi prawne związane w szczególności z bezpieczeństwem produktu oraz sporami z zakresu odpowiedzialności za produkt. Wspieramy wiodących producentów na rynku Polski i UE.

Prawo Unii Europejskiej

HANTON oferuje usługi doradztwa prawnego obejmujące różnorodne aspekty funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych w oparciu o regulacje unijne. Specjalizujemy się w analizach prawa pierwotnego i pochodnego Unii Europejskiej i ocenie prawidłowej implementacji do krajowego porządku prawnego.