Kolej

Kolej

Prawo kolejowe stanowi jeden z głównych filarów działania kancelarii HANTON. Skuteczna pomoc prawna świadczona na rzecz podmiotów działającym w sektorze transportu kolejowego pozwala budować markę rozpoznawalną zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Wyróżnikiem naszego zespołu na rynku kolejowym jest doskonała znajomość sektora oraz unikalne doświadczenie, zdobyte zarówno w organach administracji państwowej, strukturach Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, jak i podczas realizacji skomplikowanych projektów dla największych przedsiębiorców działających w polskim systemie kolei. Zaufaniem obdarzyli nas zarówno producenci taboru kolejowego, producenci wyrobów kolejowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy kolejowi oraz właściciele pooli taborowych. Powiększające się grono przedsiębiorców, którzy z nami współpracują, świadczy o skuteczności i efektywności naszego działania.

Doświadczenie zdobyte podczas obsługi licznych podmiotów z branży kolejowej przekłada się na kompleksowość naszego działania oraz pozwala rozwiązywać wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane, problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy działający na tym rynku.

Wspieramy krajowych i zagranicznych przedsiębiorców z sektora usług kolejowych w ich kluczowych projektach. Jako pierwsi wprowadzamy na rynku innowacyjne rozwiązania, świadczymy pomoc prawną dla naszych klientów w trakcie negocjacji oraz podpisywania znaczących kontraktów.

Z powodzeniem reprezentujemy przedsiębiorców przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz Agencją Kolejową Unii Europejskiej m.in. w postępowaniach o uzyskanie:

 • Jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;
 • Zezwoleń na wprowadzenie pojazdów kolejowych do obrotu;
 • Licencji przewoźnika kolejowego;
 • Świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych;
 • Świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu;
 • Autoryzacji bezpieczeństwa;
 • Preautoryzacji ERTMS;
 • Decyzji o otwartym dostępie;

Kancelaria HANTON wspiera ponadto swoich Klientów w kontaktach z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, PKP S.A., jednostkami notyfikowanymi, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz organami podatkowymi w obszarze podatku od nieruchomości.

Kancelaria HANTON świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorstw i inwestorów w sektorze kolejowym, w szczególności:

 • przygotowuje niezbędną dokumentację oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach toczących się przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, jak również przed innymi urzędami państwowymi oraz samorządowymi, we wszystkich sprawach z zakresu prawa kolejowego;
 • doradza w nabywaniu przedsiębiorstw kolejowych, w tym przygotowuje kompleksowe badanie prawne due dilligence, sporządza oraz negocjuje umowy sprzedaży, jak również doradza w procesie finansowania tych projektów;
 • przygotowuje analizy oraz opinie prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa kolejowego jak również na pograniczu prawa kolejowego oraz innych dziedzin prawa;
 • reprezentuje przedsiębiorców oraz ubezpieczycieli na każdym etapie dochodzenia roszczeń związanych z usługami kolejowymi, w tym reprezentuje podczas rozmów, negocjacji oraz sporów sądowych;
 • doradza w obszarze prowadzenia projektów inwestycyjnych;
 • prowadzi postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorstw kolejowych.

Sektory