Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje mogą mieć różny wymiar i charakter. Zasadniczo jednak zmierzają do osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z pozyskania lub przyrostu wartości posiadanych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend, udziałów w zyskach lub innych pożytków.

Kancelaria podchodzi do każdej formy inwestowania odrębnie i doradza inwestorom działającym w różnej formie prawnej i strukturze, zarówno inwestorom indywidualnym, jak i funduszom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz firmom inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych działających w branży nowych technologii. Wspieramy naszych Klientów w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od jego zaplanowania, przez realizację i nadzorowanie, aż po jego zamknięcie. Doradzamy oraz wspomagamy naszych Klientów również w procesach deinwestycji.

Wieloletnie doświadczenia prawników HANTON w prowadzeniu audytów prawnych (due diligence) oraz specjalistyczna wiedza z zakresu różnych branż i sektorów gospodarczych, pozwala na szybką i efektywną identyfikację ryzyk związanych z określoną inwestycją.

Świadczymy doradztwo w zakresie opracowania optymalnej formy prawnej i struktury inwestycji oraz jej zabezpieczenia. Przygotowujemy i negocjujemy dokumentację transakcyjną, rekomendujemy zasady ładu korporacyjnego, reprezentujemy przed organami regulacyjnymi oraz czuwamy nad prawidłowością wykonania poszczególnych etapów inwestycji.

Nasze doświadczenie w obsłudze podmiotów z rynków regulowanych, w szczególności w obszarze sektora kolejowego, TSL, energetyki, ale też z obszaru nieruchomości, czy też nowych technologii (FinTech), wzmacnia w sposób szczególny naszą ofertę skierowaną do inwestorów oraz funduszy kierujących swoje zainteresowanie inwestycjami na tych rynkach.

Świadczymy również obsługę podmiotom zainteresowanym inwestycjami w spółki znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, wymagające przeprowadzenia procesu restrukturyzacji lub znajdujące się w upadłości. Znajdujemy, dopasowujemy i wdrażamy odpowiednie mechanizmy prawne z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, odpowiednie do zakładanego celu, który nasz Klient chce osiągnąć. 

Sektory