Kancelaria HANTON świadczyła kompleksową pomoc prawną w zakresie przygotowania dokumentacji dla Obiektów Infrastruktury Usługowej

Doradztwo prawne HANTON obejmowało przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Obiektów Infrastruktury Usługowej (dalej: „OIU”), w tym w szczególności regulaminu obiektu, projektu cennika, umowy o dostęp do obiektu, a także wniosku o wpis do Rejestru Obiektów Infrastruktury Usługowej prowadzonego przez Prezesa UTK.

Kancelaria zapewniała Klientom kompleksowe doradztwo prawne związane z tworzeniem oraz funkcjonowaniem OIU, gwarantujące pełną zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z uwzględnieniem przepisów ustawy o transporcie kolejowym a także dorobku literatury w obszarze prawa konkurencji, zasad konkurencyjnego i niedyskryminującego dostępu do infrastruktury usługowej oraz orzecznictwa TSUE. Doradztwo Kancelarii obejmowało również zasady stosowania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją, które precyzyjnie określa sposób korzystania z Obiektów.

Przepisy dotyczące zasad udostępniania OIU oraz obowiązków zarządcy zostały zawarte przede wszystkim w rozdziale 6a ustawy o transporcie kolejowym oraz we wspominanym już Rozporządzeniu (UE) 2017/2177.

Czym są Obiekty Infrastruktury Usługowej?

Obiektami infrastruktury usługowej są obiekty budowlane wraz z gruntami, na których są usytuowane, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczone w całości lub w części do świadczenia jednej lub większej liczby usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym.

Obiektami infrastruktury usługowej są np.:

1. terminale towarowe;
2. stacje rozrządowe oraz stacje manewrowe wyposażone w urządzenia, inne niż urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przeznaczone do zestawiania składów pociągów lub wykonywania manewrów;
3. tory postojowe;
4. punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczonych dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego specjalistycznego zaplecza;
5. stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru;
6. infrastruktura portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów kolejowych;
7. kolejowe stacje paliw i instalacje do tankowania na tych stacjach.

Obowiązek udostępnianie OIU

Dyrektywa 2012/34/UE i ustawa o transporcie kolejowym wskazują obowiązek zapewnienia niedyskryminującego dostępu do usług świadczonych w OIU dla wszystkich przewoźników kolejowych. Udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej polega na umożliwieniu przewoźnikom kolejowym, na ich wniosek, dostępu:
-       do torów kolejowych w tym obiekcie oraz
-       korzystania z usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy, do których świadczenia obiekt został specjalnie przystosowany.

W przypadku gdy wymaga tego specyfika świadczonych usług, udostępnianie obiektu obejmuje również korzystanie z obiektu.

Obowiązek opracowania regulaminu OIU              

Zgodnie z obowiązującymi przepisami operator obiektu ma obowiązek opracować regulamin dostępu do obiektu. Regulamin powinien określać w szczególności:

1. obiekty, których dotyczy i ich rodzaje;
2. zakres udostępniania obiektów, za który operator jest odpowiedzialny;
3. procedurę udostępniania obiektów, w tym termin składania oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o dostęp do obiektu;
4. szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów;
5. wysokość opłat, które operator pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do obiektu.
Regulamin powinien zostać opublikowany nie później niż na 2 tygodnie przed dniem publikacji regulaminu sieci na stronie internetowej operatora obiektu.

Rejestr OIU

Przepis art. 36f ust.3 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym nakłada na zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej obowiązek przekazania Prezesowi UTK danych o obiektach, którymi zarządza. UTK utworzył specjalną aplikację, umożliwiającą w prosty sposób przekazanie informacji dotyczących obiektów infrastruktury usługowej poprzez elektroniczny formularz dostępny online. Aplikacja dostępna jest na stronie https://roiu.utk.gov.pl. Wprowadzenie danych wymaga uprzedniej rejestracji w systemie, w tym podania adresu e-mail.

W rejestrze OIU gromadzi się następujące dane:

1. nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres zamieszkania:
-       właściciela obiektu,
-       zarządzającego obiektem,
-       operatora;
2. sieci kolejowe, z którymi obiekt jest połączony;
3. zakres usług, które mogą być świadczone w obiekcie.
Należy pamiętać, że to na zarządzającym OIU spoczywa obowiązek aktualizowania danych wprowadzonych do Rejestru.

Najnowsze artykuły