Kancelaria HANTON współorganizatorem debaty na TRAKO 2023 na temat przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu

Kancelaria HANTON współorganizatorem debaty na TRAKO 2023 na temat przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu

21 września 2023 r. odbyła się organizowana przez Kancelarię HANTON oraz Fundację Pro Kolej debata pt. „Walka z wykluczeniem komunikacyjnym – Jak skutecznie rozwijać transport publiczny w regionach?”. Wydarzenie zyskało uznanie ze strony uczestników i zostało docenione jako ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z problematyką walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Tematyka wydarzenia okazała się na tyle interesująca, że sala 1A targów TRAKO niemal w całości się wypełniła.

Oficjalne otwarcie i wprowadzenie poprowadzili Partner Zarządzający Kancelarii HANTON r.pr. dr Michał Zięba oraz Prezes Zarządu Fundacji Pro Kolej dr Jakub Majewski.

Debatę poprzedziło wystąpienie wprowadzające przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Krzysztofa Szerkusa. Przedstawiciel RPO omówił zagadnienie prawa do transportu publicznego, jako potencjalnego prawa obywatelskiego. W prelekcji nakreślono tezę, zgodnie z którą wykluczenie komunikacyjne może ograniczać lub nawet uniemożliwiać realizację obywatelskich praw jednostki wynikających bezpośrednio z Konstytucji RP.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyło sześciu prelegentów:

 • Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Komunikacyjnemu
 • Iwona Budych – Prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe
 • dr Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich, UTK
 • Adam Pawlik – Prezes Polregio S.A.
 • Tomasz Warchoł – Prezes Kolei Małopolskich
 • Dominika Żelazek – Prezes, Arriva Polska

Moderatorem debaty był Partner Zarządzający Kancelarii HANTON r.pr. dr Michał Zięba.

Podczas debaty prelegenci dyskutowali m.in. na takie tematy jak:

 • Czy polska infrastruktura kolejowa jest przygotowana na wzrost przewozów i częstotliwości pociągów? Które realizowane i planowane inwestycje poprawiają potencjał do rozwoju przewozów lokalnych?
 • Dlaczego walka z wykluczeniem transportowym jest taka ważna dla lokalnych społeczności i czy ma również szerszy wymiar - regionalny lub krajowy?
 • Jak zwiększać potoki pasażerów w transporcie kolejowym? Jakie największe wyzwania stoją przed samorządowymi przewoźnikami kolejowymi?
 • Jak mógłby wyglądać nowy lub ulepszony system finansowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w służbie publicznej? Czego dzisiaj brakuje w systemie finansowania przewoźnikom pasażerskim?
 • Czy otwarcie rynku może pomóc w walce z wykluczeniem transportowym? Kto może zyskać na konkurencji w regionach?
 • Pozyskiwanie taboru kolejowego przez organizatorów PTZ oraz przez przewoźników – plusy i minusy każdego z rozwiązań.

Mecenas Michał Zięba podsumował główne punkty dyskusji, wskazując na to, że wprawdzie prawo do transportu publicznego nie wynika wprost z Konstytucji to jednak brak takiego transportu uniemożliwia realizację innych praw obywatelskich. Jak słusznie podkreślił przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pomimo że istnienie, czy też funkcjonowanie transportu publicznego nie jest konstytucyjnym prawem obywatela, to jest warunkiem umożliwiającym (często koniecznym) realizację wielu praw i wolności obywatelskich, w szczególności do ochrony zdrowia, edukacji, pracy, wolności poruszania się oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Podsumowując można także postawić tezę, że konstytucyjny nakaz ochrony środowiska dodatkowo wzmacnia zobowiązanie Państwa (rozumianego sensu largo, włączając organy samorządu terytorialnego) do rozwoju transportu publicznego, co może stanowić dodatkowy argument do zintensyfikowania działań Państwa zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu.

Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy mieli okazję do networkingu i wymiany spostrzeżeń związanych z jakże istotnym tematem wykluczenia komunikacyjnego.

Panelistom serdecznie dziękujemy za ciekawą i merytoryczną dyskusję, zaś uczestnikom na widowni za tak liczną obecność.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe
 • Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych

Patronami medialnymi byli:

 • Rynek Kolejowy
 • Sektor Kolejowy
 • Kurier Kolejowy

 

Najnowsze artykuły