Pakiet mobilności w projekcie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Cel nowelizacji

29 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 lipca 2021 r. Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. Pakietu Mobilności I, obejmującego zbiór przepisów unijnych regulujących zasady międzynarodowego transportu drogowego.

Celem przepisów przyjętych na poziomie unijnym jest uregulowanie oraz usprawnienie funkcjonowania rynku transportowego w Unii Europejskiej. Projekt nowelizacji krajowej, ustalony w oparciu o treść przyjętych przepisów unijnych, przewiduje istotne zmiany w zakresie świadczenia usług transportu drogowego.

Wyłączenie stosowania przepisów o podróży służbowej wobec kierowców

Do najważniejszych z zaproponowanych nowelizacją zmian należy wyłączenie stosowania przepisów o podróży służbowej wobec kierowców, co spowoduje przeniesienie dotychczasowych kosztów w skład ich wynagrodzeń. Powyższe rozwiązanie może skutkować mniejszą konkurencyjnością polskich przedsiębiorców z uwagi na znaczące zwiększenie kosztów zatrudnienia, a nawet prowadzić do redukcji miejsc pracy. Alternatywą dla przedsiębiorców będzie przekształcanie stosunku pracy na relacje B2B na szeroką skalę.

Rozszerzony katalog obowiązków dla przedsiębiorców i kierowców oraz zwiększony zakres kontroli

W treści proponowanej ustawy przewidziano wprowadzenie obowiązku posiadania licencji dla lżejszej kategorii pojazdów używanych do przewozu (2,5-3,5 tony), co wprowadza dodatkowe utrudnienia zarówno dla przedsiębiorców jak i samych kierowców.  

Ponadto projekt ustawy wprowadza dodatkowe regulacje, dotyczące wszystkich przedsiębiorców wykonujących zarobkowe towarowe przewozy drogowe w zakresie posiadania siedziby, dobrej reputacji i kompetencji zawodowych.

W obecnym projekcie doprecyzowano również przepisy w zakresie kontroli operacji transportowych, rozszerzając zakres obowiązków kontrolowanego. Proponowane rozwiązania poszerzą katalog naruszeń przepisów odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku kierowców oraz stosowania tachografów.

Poszerzenie zakresu kontrolowanych aspektów może powodować wydłużenie czasu jakiego funkcjonariusze służb kontrolnych będą potrzebowali na analizę danych dotyczących aktywności kierowców rejestrowanych za pośrednictwem tachografów, co może się przekładać na przedłużenie czasu kontroli.

Od strony formalnej i administracyjnej przedsiębiorcy powinni również oczekiwać zmian w zakresie swoich obowiązków związanych z wymogiem posiadania siedziby przedsiębiorcy, w której umożliwiony będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Z uwagi na uszczegółowiony zakres obowiązkowego przechowywania dokumentów, przedsiębiorców obejmie wymóg informowania o adresach siedziby oraz posiadanych lokali, już m. in. we wniosku o udzielenie licencji.  

Co dalej?

Stosowanie nowego prawa będzie miało zasadniczy wpływ na szereg aspektów związanych z rynkiem transportu. W tym przyszłą strukturę sektora transportowego oraz koszty i konkurencyjność wielu sektorów przemysłu.

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących transportu drogowego, w tym nowe zasady dostępu do zawodu przewoźnika, jak i rynku, a także przepisy socjalne związane z obowiązkiem stosowania tachografów przez przewoźników użytkujących lekkie pojazdy dostawcze, choć  w zamyśle prawodawcy unijnego mające przyczynić się do zapewnienia m. in. uczciwej konkurencji na międzynarodowym rynku przewozów, mogą spowodować znaczące utrudnienia dla przedsiębiorców, którzy ugruntowali swoją pozycję rynkową bazując na dotychczasowych regulacjach krajowych.

Projekt nowelizacji jest na ostatnim etapie konsultacji publicznych. Miejmy nadzieję, że jego projektodawca uwzględni postulaty środowiska i finalne postanowienia akty prawnego będą korzystniejsze uczestników rynku. 

 

Najnowsze artykuły