Tarcza antykryzysowa a możliwość zmiany umowy zawartej w reżimie PZP

Kancelaria HANTON opracowała dla Klienta strategię postępowania w oparciu o artykuł 15r Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „KoronawirusU”). Przepis ten stanowi samoistną podstawę do zmiany umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”). W celu modyfikacji umowy w trybie art. art. 15r KoronawirusU konieczne jest spełnienie pewnych warunków.

Warunki zmiany umowy na mocy art. 15r KoronawirusU

Na mocy art. 15r KoronawirusU strony umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu PZP powinny niezwłocznie, wzajemnie informować się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

Strona umowy w celu skorzystania z uprawnienia przewidzianego przez ustawodawcę w art. 15r KoronawirusU oprócz poinformowania kontrahenta o wspomnianym wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na jej należyte wykonanie ma również obowiązek potwierdzenia tego wpływu. W art. 15r KoronawirusU znajduje się przykładowy katalog oświadczeń i dokumentów, które mogą świadczyć o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Ustawodawca wskazał otwarty katalog takich dokumentów, spośród których dwa dotyczą działań administracji, a trzy kolejne leżą po stronie wykonawcy. Należy jednak pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie powołania się przez stronę umowy na inne dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają ten wpływ. Mogą to być zarówno dokumenty wystawione przez podmioty zewnętrzne np. kopie decyzji administracyjnych organów administracji publicznej, jak i oświadczenia strony umowy lub jej podwykonawców i dostawców.  

Zarówno forma przekazywanych dowodów, jak i sposób ich przekazywania jest pozostawiony woli stron, ustawodawca w tym zakresie nie narzuca żadnych ograniczeń. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się natomiast przekazanie takich materiałów pisemnie, w postaci oryginałów lub kopii.

Zgodnie z art. 15r ust. 3 KoronawirusU strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem.

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 art. 15r KoronawirusU wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy. Jako przykładowe formy zmiany ustawodawca wskazał m.in.:

  • zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
  • zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
  • zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

Możliwość dokonania powyższych modyfikacji jest ograniczona, dokonanie zmian jest dopuszczalne, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. Jak podkreśla się w piśmiennictwie poświęconym art. 15r KoronawirusU, zagregowana wartość aneksów może być jednak wyższa niż wskazany próg oraz wyższa niż pierwotna wartość umowy.

Modyfikacja kar umownych

W trybie art. 15r KoronawirusU istnieje również możliwość zmiany kar umownych. Spełnione muszą być te same warunki co w przypadku zmiany umowy tj. niezwłoczne powiadomienie drugiej strony o okolicznościach uzasadniających wydłużenie czasu realizacji i wykazanie, że trudności związane z COVID-19 były powodem opóźnienia.

Najnowsze artykuły