Dominik Aptacy

Dominik Aptacy

Radca Prawny

dominik.aptacy@hanton.pl

Doświadczenie

Radca prawny po ukończonej aplikacji radcowskiej w OIRP Warszawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w szczególności w prawnych aspektach działalności przedsiębiorstw działających w sektorze transportu kolejowego. Od początku swojej aktywności zawodowej uczestniczył w projektach związanych z obsługą prawną przewoźników kolejowych działających na krajowym rynku przewozowym. Zajmował się oceną sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek wykonujących działalność w tym sektorze, w ramach sprawowania nadzoru właścicielskiego. Jako specjalista do spraw nadzoru właścicielskiego brał udział w przedsięwzięciach związanych z procesami restrukturyzacji spółek kapitałowych działających w sektorze transportu kolejowego.

Jako radca prawny zatrudniony przez przewoźnika pasażerskiego prowadził kompleksową obsługę prawną organów Spółki. Prowadził postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa cywilnego i prawa pracy. Pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych prowadzonych między innymi przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Doradzał w procesach inwestycji infrastrukturalnych (budowa i modernizacja linii kolejowych) i taborowych, a także opracował niezbędne do działalności dokumentację wewnętrzną, w tym regulaminy. Doradca zamawiającego w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Kancelarii HANTON Szalc Zięba & Partnerzy oraz poprzednich miejscach aktywności zawodowej wymienić można:

  • Doradztwo gospodarcze i regulacyjne (w tym opinie i memoranda prawne) na rzecz m.in. POLREGIO S.A., H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o., Polski Tabor Szynowy sp. z o.o., Antra Sp. z o.o.;
  • Kompleksową obsługę prawną, w tym w szczególności adaptację do działania w okresie pandemii spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.;
  • Doradztwo prawne w procedurze uzyskania decyzji lokalizacyjnej drugiego toru w ramach projektu modernizacji infrastruktury kolejowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.;
  • Reprezentację Klientów przed organami podatkowymi w toku postępowań toku uzyskiwania zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 z tytułu udostępniania przewoźnikom infrastruktury bocznic kolejowych;
  • Przygotowanie dokumentacji dla zarządców infrastruktury, niezbędnej do udostępniania Obiektów Infrastruktury Usługowej.