Gabriela Turczyńska

Gabriela Turczyńska

Aplikantka adwokacka

gabriela.turczynska@hanton.pl

Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie kolejowym, administracyjnym i zamówień publicznych. W kancelarii Hanton zajmuje się głównie sprawami związanymi z rynkiem kolejowym i zamówieniami publicznymi. Wspiera klientów w procesie modernizacji infrastruktury kolejowej, od etapu współpracy z jednostkami do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, przygotowuje opinie prawne dotyczące m.in. nowoczesnych systemów transportowych, a także doradza klientom w zakresie stosowania kolejowego prawa europejskiego (m.in. dyrektywy w sprawie interoperacyjności, technicznych specyfikacji interoperacyjności, rozporządzenia w sprawie wprowadzania pojazdów do obrotu) oraz prawa krajowego (m.in. rozporządzenia w sprawie budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych, ustawy o publicznych transporcie zbiorowym).

Wcześniej pracowała w największej polskiej kancelarii w praktyce infrastruktury, gdzie zajmowała się prawem zamówień publicznych m.in. przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji przetargowej, przygotowywaniem środków ochrony prawnej stosowanych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Zamówień Publicznych. Posiada także kilkuletnie doświadczenie zdobyte w podmiotach ściśle związanych z rynkiem kolejowym. Odbyła staż u producenta infrastruktury kolejowej (Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.). Praktykowała w polskiej kancelarii w dziale transportu kolejowego, w której miała okazję uczestniczyć w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UTK, uczestniczyć w transakcjach, a także zapoznać się z szerokim spektrum problematyki rynku kolejowego. Pracowała również w UTK w Departamencie Techniki i Wyrobów na stanowisku Głównego Specjalisty, gdzie prowadziła m.in. postępowania administracyjne w zakresie wydawania zezwoleń na podsystemy strukturalne (ENE, INF, CCS) oraz świadectw dopuszczenia typu. Uczestniczyła w pracach grupy legislacyjnej wdrażającej do polskiego prawa IV pakiet kolejowy oraz opiniowała projekty aktów prawnych z zakresu wyrobów kolejowych. Współpracowała także z podmiotami zewnętrznymi m.in. Ministerstwem Infrastruktury, Krajowymi Organami Bezpieczeństwa, jednostkami NoBo i AsBo.

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi, jak i w ramach współpracy z HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. można wymienić:

  • Reprezentację przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego w obszarze uzyskiwania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu oraz zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych i innych postępowaniach administracyjnych;
  • Wsparcie wykonawców modernizacji infrastruktury w toku prowadzenia modernizacji, w szczególności w aspektach interoperacyjności systemu kolei oraz regulacji kolejowych, m.in. certyfikacja i współpraca z NoBo/DeBo, kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków, deklaracji i innych koniecznych dokumentów, współpraca z AsBo;
  • Obsługę prawną producentów pojazdów, składników interoperacyjności oraz budowli i urządzeń, w tym innowacyjnych wyrobów, w zakresie dopuszczenia do eksploatacji, weryfikacji wymagań dla wyrobów w obszarze kolejowym oraz przygotowanie rekomendacji i ścieżek działania, a także przygotowywanie opinii prawnych dotyczących problematyki stosowania ustawy o transporcie kolejowym, Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, rozporządzenia 545 ws. zezwoleń na wprowadzenie pojazdów do obrotu;
  • Doradzanie podmiotom uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (składania oferty, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień itd.), a także w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Zamówień Publicznych;
  • Przygotowywanie opinii prawnych, opiniowanie aneksów do umów i innych kwestii związanych z umowami PSC na rzecz przewoźników kolejowych.