Łukasz Dziamski

Łukasz Dziamski

Adwokat, Partner

lukasz.dziamski@hanton.pl

Doświadczenie

Adwokat wpisany na listę Izby Adwokackiej w Warszawie. Doradza klientom korporacyjnym i indywidualnym w sektorze nieruchomości oraz inwestycji budowlanych, w tym z zakresu odnawialnych źródeł energii. Pełnomocnik przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w publicznym prawie nieruchomości, prawie ochrony zabytków, prawie ochrony środowiska, zagadnieniach styku regulacji prawa cywilnego i administracyjnego oraz postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Doradzał jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki nieruchomościami oraz współpracował w charakterze eksperta z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (program „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”), Państwową Komisją Akredytacyjną (obecnie: Polska Komisja Akredytacyjna) oraz Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie.

Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020”. W 2019 r. wyróżniony rankingu Legal 500 EMEA tytułem Next Generation Lawyer w kategorii Construction, w 2020 r. oraz w 2021 r. w tymże rankingu uzyskał indywidualną rekomendację jako specjalista w zakresie prawa ochrony zabytków. 

Autor pierwszej na rynku wydawniczym monografii nt. procedury aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (Wolters Kluwer 2013). Współautor Komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Wolters Kluwer 2016) oraz monografii Tort Liability of Public Authorities in European Laws (Oxford University Press 2020). Redaktor monografii Kierunki zmian w Kodeksie postepowania administracyjnego. Propozycje i kontrowersje (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014). Autor artykułów i komentarzy dla Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz portalu Prawo.pl.

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Kancelarii HANTON Szalc Zięba & Partnerzy oraz poprzednich kancelarii prawnych wymienić można:

 • Doradztwo w postępowaniach administracyjnych poprzedzających realizację: biurowca Nowy Sezam, zespołu Generation Park, Atrium III, Wave, P180, Atrium Promenada, Synergia Olsztyn, osiedla Park Skandynawia, Osiedla Mickiewicza, osiedla Jaśminowy Mokotów, apartamentowca Grzybowska 37, w tym w projektach rewitalizacji: Fabryki Norblina, dawnej Wytwórni Wódek „Koneser", Domu Towarowego Smyk w Warszawie, Soho Factory, terenów dawnej Stoczni Gdańskiej;
 • Zastępstwo procesowe deweloperów w szeregu postępowań administracyjnych, w tym m. in. dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, podziału geodezyjnego nieruchomości, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, ustalenia odszkodowania za nieruchomość wywłaszczaną pod drogę publiczną, udzielenia pozwolenia na budowę;
 • Doradztwo i zastępstwo procesowe jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz odrolnienia gruntów;
 • Autorstwo uwag i uczestnictwo w wielu postępowaniach dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również sporządzenie opinii prawnych dot. interpretacji treści planów miejscowych; pełnomocnik w postępowaniach dot. stwierdzenia nieważności postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Uczestnictwo w roli pełnomocnika w postępowaniach dot. ustalenia warunków zabudowy przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, w tym m. in. dla projektów wysokościowców Warsaw One i Nowa Emilia;
 • Opracowanie strategii postępowania w sprawie rozbiórki pawilonu Emilia w kontekście postępowania o wpis do rejestru zabytków i ujęcia obiektu w wojewódzkiej ewidencji zabytków, przygotowanie projektu oraz udział w negocjacjach z m. st. Warszawa ws. porozumienia dot. przeniesienia elementów pawilonu Emilia, zastępstwo procesowe inwestora przed sądem administracyjnym w sprawie skargi na pozwolenie na rozbiórkę pawilonu Emilia;
 • Doradztwo i zastępstwo procesowe przed organami ochrony zabytków i sądem administracyjnym w sprawie wpisu nieruchomości spółki z grupy Atrium European Real Estate do rejestru zabytków zakończone wpisem obejmującym 10% pierwotnego założenia;
 • Uzyskanie wpisu do rejestru zabytków elementów ruchomych oraz wiat peronowych kompleksu dworca PKP i PKS w Olsztynie oraz odmowy wpisu całości kompleksu do rejestru zabytków nieruchomych;
 • Uzyskanie kompletu pozwoleń konserwatorskich dla projektu rewitalizacji budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie;
 • Doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie obiektów zabytkowych na rzecz między innymi: HB Reavis Poland, Skanska Property Poland, Echo Investment, Soho Development;
 • Przeprowadzenie kompleksowych audytów prawnych projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych na rzecz podmiotów prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa;
 • Udział po stronie inwestora w postępowaniu o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska cywilnego Warszawa-Modlin;
 • Doradztwo w postępowaniach dot. wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp na obszarach morskich dla elektrowni wiatrowych Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3;
 • Doradztwo i zastępstwo procesowe dla LS Airport Services S.A. przed organami administracji w postępowaniach dot. usunięcia prawie 1000 drzew i krzewów, w tym zwolnienia od ponoszenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów, na potrzeby budowy terminalu DHL przy lotnisku im. F. Chopina w Warszawie;
 • Zastępstwo procesowe szeregu spółek, w tym publicznych, przed organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych;
 • Doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach dot. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz m. in. J.W. Construction Holding, Makton S.A., Polfer S.A.;
 • Doradztwo w sprawach przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprawach zmiany celu użytkowania wieczystego na rzecz wiodących deweloperów mieszkaniowych i klientów indywidualnych.