dr Michał Zięba

dr Michał Zięba

Radca prawny, Partner Zarządzający

michal.zieba@hanton.pl

Doświadczenie

Radca prawny po ukończonej aplikacji radcowskiej w OIRP Warszawa. Specjalizuje się w szczególności w obsłudze prawnej sektora transportu kolejowego, infrastruktury i budownictwa. Od początku aktywności zawodowej związany z regulowanymi sektorami infrastrukturalnymi tj: transportem kolejowym, inwestycjami liniowymi, sektorem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz lotnictwem cywilnym.

Posiada również doświadczenie w branży doradczej, świadcząc usługi dla przedsiębiorców z sektora transportu. Wieloletni Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego w Urzędzie Transportu Kolejowego. Kierując Wydziałem Rynku Infrastruktury współtworzył system dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych oraz nadzorował działalność jednostek notyfikowanych dokonujących oceny zgodności z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności. 

Doktor nauk technicznych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w obszarze interoperacyjności systemu kolei i zarządzania ryzykiem w firmach kolejowych. Prelegent w licznych konferencjach branżowych oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Brał aktywny udział w pracach legislacyjnych zmian ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzeń wykonawczych, w tym w zakresie implementacji przepisów prawa UE. Reprezentował Polskę w posiedzeniach Rady Zarządzającej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, NSA Network i OSS Group oraz w ramach programu twinningowego Komisji Europejskiej doradzając Ministerstwu Transportu Ukrainy. Wieloletni audytor Polskiego Centrum Akredytacji w obszarze transportu kolejowego.

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Kancelarii HANTON Szalc Zięba & Partnerzy oraz poprzednich kancelarii prawnych i firm doradczych wymienić można:

 • Doradztwo gospodarcze i regulacyjne oraz sporządzanie opinii prawnych na rzecz m.in. PKP Energetyka S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., PESA Bydgoszcz S.A., POLREGIO sp. z o.o., EUROWAGON sp. z o.o., Polski Tabor Szynowy sp. z o.o., Pol-Miedź Trans sp. z o.o., Siemens Mobility sp. z o.o., Industrial Division sp. z o.o., OLKOL sp. z o.o., Koleje Śląskie sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska sp. z o.o., KZN Bieżanów sp. z o.o.
 • Przygotowanie i wdrożenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemów Zarządzania Utrzymaniem zgodnych z IV Pakietem Kolejowym dla największych przedsiębiorstw kolejowych
  w Polsce, w tym przewoźników pasażerskich, niezależnych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz pooli taborowych działających w formule Rolling Stock Company (ROSCO);
 • Reprezentację przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego w obszarze dostępu do Obiektów Infrastruktury Usługowej, w postępowaniach kontrolnych, uzyskiwania świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych i innych postępowaniach administracyjnych;
 • Doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w sąsiedztwie infrastruktury kolejowej oraz w przypadku powstania kolizji z infrastrukturą liniową na rzecz między innymi: HB Reavis Poland sp. z o.o., Capital Park S.A., NDI Development sp. z o.o. Fortum Network Wrocław sp. z o.o. oraz indywidualnych inwestorów;
 • Obsługę prawną zarządców infrastruktury kolejowej w procesie inwestycyjnym i stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC, w tym na rzecz: Pomorska Kolej Metropolitarna S.A., PMT Linie Kolejowe sp. z o.o., PKP Energetyka S.A. oraz obsługę prawną wykonawców modernizacji infrastruktury i producentów składników interoperacyjności oraz wyrobów budowlanych;
 • Kompleksową obsługę procesu uzyskiwania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu nowych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych poprzez platformę One Stop Shop zarówno przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego jak i Agencją Kolejową Unii Europejskiej. Obsługa obejmała również współpracę z zamawiającym, NoBo, DeBo oraz AsBo;
 • Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego i projektowanie rozwiązań i dokumentów prawnych do przedstawionych modeli biznesowych na rzecz wiodących producentów taboru kolejowego i wykonawców modernizacji pojazdów, w tym: Bombardier Transportation GmbH, Skoda Transportation a.s., CRRC ZELC Verkehrstechnik GmbH, PESA Bydgoszcz S.A., Fabryka Pojazdów Szynowych im. H. Cegielskiego, OLKOL sp. z o.o.;
 • Reprezentację Klientów przed organami podatkowymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w toku uzyskiwania zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 2017-2020 z tytułu udostępniania infrastruktury bocznic kolejowych i infrastruktury prywatnej;
 • Uzyskanie pionierskich decyzji o otwartym dostępie międzynarodowym na terytorium Polski dla LEO Express Global s.r.o. przyznających prawo do prowadzenia przewozów komercyjnych w transporcie pasażerskim;
 • Uzyskanie kluczowych decyzji w projekcie taborowym o odstępstwie od stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności umożliwiających zastosowanie notyfikowanych Krajowych Przepisów Technicznych (National Technical Rules);
 • Uzyskanie pierwszego w Polsce zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu Energia w zakresie układów zasilania (podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych) po pomyślnie zrealizowanej elektryfikacji linii kolejowej;